วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024

บุคลากร

บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสาคร

นายศาสตรา  จันภูธร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกมลวรรณ ศีลวินัยพร
นักวิชาการศึกษา

นางโสภี จันทร์หอม
นักวิชาการศึกษา

                            น.ส.จุฑามาศ ศรีหา
                    นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 นายอัครมิตร สุขประเสริฐภีกดี
พนักงานขับรถยนต์

 นางกาญจนา อากาศ
แม่บ้าน

นายโรม
ยาม

นางสาวนุชญา  สวยน้อย
นักวิชาการศึกษา

                  นางลักขณา  สนเปี่ยม
                   นักจัดการงานทั่วไป

 น.ส.ฉันทะชา เผ่ากันทะ
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายวศิน สุดถ้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายสุวัตน์ แรมลี
พนักงานขับรถยนต์

 

นางสาวปิยกาญจน์  อินแหยม
นักวิชาการศึกษา

                น.ส.อุบลวรรณ  ทองสวัสดิ์
                       นักวิชาการศึกษา

  นายวินัย บุญชิต
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.ธารารัตน์ พงษ์ไทย
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

นายจีระโชติ อธิการกร
คนสวน