วันอังคาร, พฤษภาคม 21, 2024

ประวัติห้องสมุด

ชื่อหน่วยงาน
ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสมุทรสาคร

ที่ตั้ง/การติดต่อ
หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000                                                                      โทรศัพท์ 0 – 3481– 6734     E-Mail : chalermrajsskn@gmail.com

สังกัด                                                                                                                                                                                                                     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร                                                                                           สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร                                                                               สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย                                                                                                           สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ     กระทรวงศึกษาธิการ

ในมิ่งมงคลสมัยที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา เมื่อปีพุทธศักราช 2534 กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้ดำเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อสนองแนวทางพระราชดำริ ในการส่งเสริมการศึกษาสำหรับประชาชนที่ได้ทรงแสดงในโอกาสต่าง ๆ และในโอกาสที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จเป็นองค์ประธาน ในการประชุมสมัชชาสากลว่าด้วยการศึกษาผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2533 ได้ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ เชิญชวนให้

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้เริ่มจัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยนายนรินทร์ จงประเสริฐ ผู้ช่วยอำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำความดำริของ ดร.สุรัฐ ศิลปอนันท์ อธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียนที่จะสร้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระชนมายุครบ 36 พรรษา ความดำริดังกล่าวนี้ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดสมุทรสาคร ได้นำไปปรึกษาและประสานงานกับประธานสภาจังหวัดสมุทรสาครและนายบุญส่ง สุนทรโรหิต (ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาจังหวัดในขณะนั้น) ได้มีความเห็นและยินดีรับดำเนินการประสานงานกับสมาชิกสภาจังหวัด ในแต่ละเขตอำเภอให้รับผิดชอบในการจัดหาทุนทรัพย์ และงบประมาณสนับสนุนในการสร้างอาคารครบ 3 อำเภอ ส่วนสถานที่ตั้งได้มอบหมายให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้จัดหา

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองสมุทรสาคร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยประธานสภาจังสมุทรสาคร และ นายบุญส่ง  สุนทรโรหิต ได้ติดต่อประสานกับท่านเจ้าพระครูสาครสีลคุณเจ้าอาวาสวัดคลองครุ ท่านได้พิจารณาเห็นความสำคัญของห้องสมุดฯ ดังกล่าว ที่จะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของประชาชนทั่วไป จึงอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดคลองครุ จำนวน 1 ไร่ พร้อมก่อสร้างห้องสมุดฯ โดยใช้เงินส่วนตัวและเงินบริจาคจากประชาชนสมทบสร้างอีกส่วนหนึ่งสร้างเป็นอาคารห้องสมุดฯ ขนาดใหญ่ วงเงินค่าก่อสร้างอาคารจำนวน 3.7 ล้านบาท (ไม่รวมราคาที่ดิน) โดย นายจำเนียร สุตะโคตร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวอังคณา วสุวรวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสมุทรสาคร นายโสภณ อินทร์จันทร์ และนางประณีต ธนูพันธ์ ผู้ประสานงานอำเภอได้ร่วมกันประสานงานในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ   จนถึงวาระนายวิเชียร กลัดทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร   นายทวี  ณ ระนอง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบให้ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสมุทรสาคร เข้าปรับปรุงตกแต่งบริเวณภายนอกและภายในเสร็จสิ้นพร้อมเปิดดำเนินการ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารห้องสมุด ในลำดับที่ 7042 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 พร้อมทรงปลูกต้นพญาสัตบรรณบริเวณหน้าอาคารห้องสมุดฯ เพื่อเป็นที่ระลึก เนื่องจากต้นพญาสัตบรรณเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดสมุทรสาคร